Farel College

Ouders

Het Farel College hecht veel waarde aan contact met de ouders. Daarom kunt u bij de schoolleiding en de mentor terecht. We stellen het op prijs als u de mentor informeert over zaken die op een of andere manier van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties van uw kind. Doe dit bij voorkeur via e-mail of telefonisch en niet via een briefje. Als u dat wenst kan vervolgens een persoonlijke afspraak worden geregeld. Wij staan voor u klaar.

Portfolio in het onderwijs

School is meer dan een verzameling vakken en een leerling is meer dan een verzameling cijfers. Op het Farel College staat het leren van de leerlingen centraal. Met een portfolio maakt een leerling zichtbaar wat er geleerd is en wordt er nagedacht over wat er nog te leren valt. De leerling wordt geacht eigenaar te zijn van het eigen leerproces en daarin verantwoordelijkheid te nemen. Dit motiveert leerlingen het beste uit zichzelf te halen.

Wat staat erin?

Onderdelen

 • wie ben ik?
 • wat wil ik (leren)?
 • wat heb ik gedaan? (logboek + reflecties)
 • persoonlijk leerplan (PLP) + reflectie
 • loopbaanoriëntatie (LOB)
 • diverse vak- en themamappen met soms aparte portfolio-eisen, bijvoorbeeld EIO,  IB en talen.
 • selectie van werkstukken en verslagen

Begeleiding

De mentor begeleidt de leerling bij het maken van het portfolio.

Portfoliogesprekken

Twee keer per schooljaar heeft de leerling een portfoliogesprek met de mentor en ouders. De leerling laat zien dat het portfolio aan de gestelde eisen voldoet en doet verslag van zijn ontwikkeling in het leren.

Absentie leerlingen

Ziekte

Ouder/verzorger meldt de leerling elke dag vóór 8.15 uur ziek bij de Receptie. Dit kan via telefoonnummer 033 4229036 of door een mail te sturen naar absentie@farel.nl.

Medische afspraak

Ouder/verzorger geeft verzuim vanwege een medische afspraak ruim op tijd (vóór de dag van de afspraak) door bij de Receptie. Dit kan door de leerling een briefje af te laten geven of via een mail naar absentie@farel.nl.

Rij-examen

Ouder/verzorger vraagt voor de leerling toestemming voor verlof aan in een mail naar absentie@farel.nl met in de bijlage een kopie van de oproepkaart van het CBR. Als de aanvraag binnen de richtlijnen van school valt, verwerkt de medewerker van de receptie het in magister. Als het verzoek buiten de richtlijnen valt, wordt het verzoek doorgestuurd naar de betreffende afdelingsleider ter beoordeling. Meer hierover leest u in het Verzuimprotocol*.

Buitengewoon verlof

Ouder/verzorger mailt naar absentie@farel.nl en vraagt toestemming voor buitengewoon verlof onder vermelding van de reden van de aanvraag en voegt als bijlage een bewijsdocument toe. Bijvoorbeeld als reden een bruiloft van een naast familielid en de trouwkaart in de bijlage.

Als de aanvraag volgens de richtlijnen van school en de leerplichtwet is, verwerkt de receptie het verlof in Magister en mailt een bevestiging. Als de aanvraag afwijkt van de richtlijnen dan beoordeelt de receptie de aanvraag in overleg met de afdelingsleider.

Ongeoorloofd te laat komen (minder dan 20 minuten)

Wanneer een leerling te laat komt, haalt hij/zij een briefje bij de Receptie. De eerste keer krijgt de leerling alleen een waarschuwing. Eventueel volgende keren moet de leerling zich de volgende ochtend melden op de locatie waar hij/zij les heeft. Dat betekent vóór 7.50 uur op de Paladijnenweg of vóór 8.15 uur op de Sweelinckstraat. Het aantal keer dat een leerling zich moet melden loopt op wanneer de leerling vaker te laat komt. Meer hierover leest u in het Verzuimprotocol*.

Spijbelen (of meer dan 20 minuten te laat komen)

De leerling moet in alle voorkomende gevallen 2x het 6e lesuur nablijven. Verdere werkwijze en sancties vindt u in het Verzuimprotocol*.

Lesverwijdering

Wanneer een leerling door de docent uit de les wordt verwijderd, meldt hij/zij zich direct bij de Receptie. De leerling krijgt een roze kaart om op te schrijven wat er gebeurd is. De leerling gaat vijf minuten voor het einde van de les terug naar de docent om het voorval uit te praten. De docent bepaalt of de leerling een lesuur moet terugkomen en belt de ouders.

*In het verzuimprotocol staan alle afspraken en regels rondom ziekteverzuim, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Het protocol kunt u inzien door op de website van het Farel College te klikken op Inlogpagina Farel. U vult daar de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u hiervoor via de mail heeft ontvangen.

Toetsing, bevordering en examen

Verdere uitleg over toetsing, bevordering en examens met de gang van zaken rond bevordering, examens, PTA’s en toetsen (rechten en plichten).

Thuis helpen

Hoe kunt u als ouder ondersteuning bieden bij het maken van huiswerk, plannen of leren van toetsen? Hieronder vindt u een paar handige en praktische ouderkaarten met uitleg hierover.

Ouderkaart begeleiden met huiswerk maken

Ouderkaart begeleiden bij plannen

Ouderkaart begeleiden bij toetsen leren

Examentraining

Lyceo verzorgt voor het Farel College examentraining. Zodra bekend is wanneer deze training voor schooljaar 2023-2024 van start gaat, wordt dit gecommuniceerd.

 

Handleiding Magister

Ouders/verzorgers kunnen veel informatie vinden in Magister. Via het ouderpanel bleek dat Magister niet altijd duidelijkheid geeft over gebruikte afkortingen. Daarom is er een Handleiding Magister gemaakt voor het gebruik van Magister.

Decanaat

Lees alles over het decanaat en loopbaanbegeleiding (LOB) op de Leerlingenpagina.

Ouderraad

De Ouderraad staat open voor ouders/verzorgers die een bijdrage willen leveren aan de schoolgemeenschap. Wilt u betrokken zijn bij het welzijn van de leerlingen, of heeft u ideeën om het Farel College te verbeteren? U bent van harte welkom bij de Ouderraad!

In de ouderraad bespreken we signalen die ouders/verzorgers opvangen over het Farel. Ook geven we de school input over bijvoorbeeld de ouderbijdrage en actuele zaken. Daarnaast ondersteunt de ouderraad school tijdens de open dagen en organiseren we samen thema-avonden voor de ouders/verzorgers van het Farel.

Elke twee maanden komt de ouderraad bij elkaar. Deze bijeenkomsten zijn soms kritisch, maar altijd positief en opbouwend. Het doel is om het onderwijs voor de leerlingen te optimaliseren.

Wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen? Misschien voor een keer, of om te ontdekken of vaste deelname iets voor u is? Stuur dan een mail naar de voorzitter van de ouderraad via: vzouderraad@farel.nl.

Ouderbijdrage

Het Farel College vraagt u als ouder een vrijwillige financiēle bijdrage voor aankopen van zaken waar de overheid geen of onvoldoende vergoeding beschikbaar voor stelt. Op basis van de overheidsvergoeding alleen zijn wij niet in staat het onderwijs op een goede wijze vorm te geven. De bijdrage is onmisbaar bij het realiseren van onze onderwijsdoelstellingen en bij het op verantwoorde wijze geven van onderwijs aan uw zoon/dochter/pupil. De ouderbijdrage bestaat uit twee onderdelen: de vrijwillige ouderbijdrage en de doelheffingen.

We houden de ouderbijdrage voor u zo laag mogelijk. U kunt bepalen of u deze bijdrage kunt betalen. Daar is geen consequentie aan verbonden.
Het kan bij bepaalde activiteiten wel zijn dat als te weinig ouders een bijdrage betalen, we helaas activiteiten moeten annuleren. Mocht het betalen van de ouderbijdrage u voor problemen plaatsen, dan kunt u contact opnemen met de heer Ruiter (ruitere@farel.nl).
U kunt ook contact opnemen met Stichting Leergeld in uw gemeente. Stichting Leergeld biedt ondersteuning aan huishoudens met weinig financiële ruimte bij het betalen van onder andere schoolkosten.

Het overzicht schoolkosten wordt elk jaar opgenomen in de schoolgids.

Jeugd- en ondersteunpunt Eemland

JOSEE is een gezamenlijk initiatief van SWV de Eem (primair onderwijs) en SWV V(S)O Eemland (voortgezet onderwijs). Ouders en jeugdigen kunnen hier met al hun vragen en zorgen over passend onderwijs terecht, als deze op school niet voldoende beantwoord kunnen worden. JOSEE is onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen anoniem gesteld worden. De medewerkers van JOSEE denken met je mee, geven objectieve informatie en kunnen je in contact brengen met de juiste personen en instanties.

Op www.josee.nu is voor ouders en jeugdigen veel informatie te vinden over passend onderwijs.

Contact: Bel naar 033–30 30 488 of mail naar contact@josee.nu

Voor het maken van een afspraak klik hier (gesloten tijdens schoolvakanties van Midden-Nederland).

Vragen, zorgen, klachten

Wanneer er vragen, zorgen of klachten zijn, kunt u mailen naar:

 • de vakdocent als het gaat om vragen over lesstof, huiswerk of iets wat in de les is gebeurd;
 • de mentor als het gaat om de persoonlijke situatie van de leerling of zijn/haar omgeving;
 • de afdelingsleider voor zaken over de afdeling waar een leerling bij hoort;
 • de plaatsvervangend rector voor schoolbrede zaken via ruitere@farel.nl.

Weet u niet bij wie u moet zijn? Mail dan naar info@farel.nl en vermeld duidelijk om welke leerling het gaat, in welke klas hij/zij zit en wat uw vraag is. Onze medewerkers op het secretariaat sturen uw mail dan door naar de juiste persoon.

Lees ook ons Mailprotocol.

Nieuws

18 april 2024

Vacature docent geschiedenis / maatschappijleer

Lees meer...

Vacature docent godsdienst

8 april 2024

The Soapbox Challenge

Wat zijn we trots op onze leerlingen…!

Lees meer...

Project burgerschap en sociale stage

2 april 2024

Vacature docent Engels

Wil jij onderdeel zijn van een enthousiaste vakgroep en breng jij jouw passie voor de Engelse taal graag over op onze leerlingen? Dan zoeken wij jou.., als docent Engels bij ons op school! Bekijk hier onze vacature

Lees meer...

18 maart 2024

De digitale aanmeldweek komt eraan!

We kijken er enorm naar uit om nieuwe leerlingen te verwelkomen op onze wereldschool!

Lees meer...

Farel Academy Day

14 maart 2024

Farel Reflectie in Sint Joriskerk

Op dinsdag 19 maart start om 18.15 uur een bijzondere avond in de Sint Joriskerk in Amersfoort voor de leerlingen uit havo 4 en vwo 5. De avond begint met een gezamenlijke reflectie met diverse sprekers en muzikanten. Daarna kunnen leerlingen verschillende workshops volgen waarvoor zij zich tijdens de godsdienstles hebben ingeschreven. Hiervoor staan diverse […]

Lees meer...

14 maart 2024

Surveillanten gezocht

Tijdens toetsweken en de centrale examens hebben we veel surveillanten nodig. We horen regelmatig dat ouders, opa’s, oma’s, buren of gepensioneerden het leuk vinden om hier een steentje aan bij te dragen. Kent u iemand, of vindt u het zelf leuk om (met vergoeding) ons één of meerdere dagdelen te ondersteunen? Stuur dan een mail […]

Lees meer...

Voorbereiding examens