Farel College

Ouders

Het Farel College hecht veel waarde aan contact met de ouders. Daarom kunt u bij de schoolleiding en de mentor terecht. We stellen het op prijs als u de mentor informeert over zaken die op een of andere manier van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties van uw kind. Doe dit bij voorkeur via e-mail of telefonisch en niet via een briefje. Als u dat wenst kan vervolgens een persoonlijke afspraak worden geregeld. Wij staan voor u klaar.

Portfolio in het onderwijs

School is meer dan een verzameling vakken en een leerling is meer dan een verzameling cijfers. Op het Farel College staat het leren van de leerlingen centraal. Met een portfolio maakt een leerling zichtbaar wat er geleerd is en wordt er nagedacht over wat er nog te leren valt. De leerling wordt geacht eigenaar te zijn van het eigen leerproces en daarin verantwoordelijkheid te nemen. Dit motiveert leerlingen het beste uit zichzelf te halen.

Wat staat erin?

Onderdelen

 • wie ben ik?
 • wat wil ik (leren)?
 • wat heb ik gedaan? (logboek + reflecties)
 • persoonlijk leerplan (PLP) + reflectie
 • loopbaanoriëntatie (LOB)
 • diverse vak- en themamappen met soms aparte portfolio-eisen, bijvoorbeeld EIO,  IB en talen.
 • selectie van werkstukken en verslagen

Begeleiding

De mentor begeleidt de leerling bij het maken van het portfolio.

Portfoliogesprekken

Twee keer per schooljaar heeft de leerling een portfoliogesprek met de mentor en ouders. De leerling laat zien dat het portfolio aan de gestelde eisen voldoet en doet verslag van zijn ontwikkeling in het leren.

Absentie leerlingen

Ziekte

Ouder/verzorger meldt de leerling elke dag vóór 8.15 uur ziek bij de Dagwacht. Dit kan via telefoonnummer 033 4229036 of door een mail te sturen naar dagwacht@farel.nl.

Medische afspraak

Ouder/verzorger geeft verzuim vanwege een medische afspraak ruim op tijd (vóór de dag van de afspraak) door aan de Dagwacht. Dit kan door de leerling een briefje af te laten geven of via een mail naar dagwacht@farel.nl.

Rij-examen

Ouder/verzorger vraagt voor de leerling toestemming voor verlof aan in een mail naar dagwacht@farel.nl met in de bijlage een kopie van de oproepkaart van het CBR. Als de aanvraag binnen de richtlijnen van school valt, verwerkt de dagwacht het in magister. Als het verzoek buiten de richtlijnen valt, wordt het verzoek doorgestuurd naar de betreffende afdelingsleider ter beoordeling. Meer hierover leest u in het Verzuimprotocol*.

Buitengewoon verlof

Ouder/verzorger mailt naar dagwacht@farel.nl en vraagt toestemming voor buitengewoon verlof onder vermelding van de reden van de aanvraag en voegt als bijlage een bewijsdocument toe. Bijvoorbeeld als reden een bruiloft van een naast familielid en de trouwkaart in de bijlage.

Als de aanvraag volgens de richtlijnen van school en de leerplichtwet is, verwerkt de dagwacht het verlof in Magister en mailt een bevestiging. Als de aanvraag afwijkt van de richtlijnen dan beoordeelt de dagwacht de aanvraag in overleg met de afdelingsleider.

Ongeoorloofd te laat komen (minder dan 20 minuten)

Wanneer een leerling te laat komt, haalt hij/zij een briefje bij de Dagwacht. De eerste keer krijgt de leerling alleen een waarschuwing. Eventueel volgende keren moet de leerling zich de volgende ochtend melden op de locatie waar hij/zij les heeft. Dat betekent vóór 7.50 uur op de Paladijnenweg of vóór 8.15 uur op de Sweelinckstraat. Het aantal keer dat een leerling zich moet melden loopt op wanneer de leerling vaker te laat komt. Meer hierover leest u in het Verzuimprotocol*.

Spijbelen (of meer dan 20 minuten te laat komen)

De leerling moet in alle voorkomende gevallen 2x het 6e lesuur nablijven. Verdere werkwijze en sancties vindt u in het Verzuimprotocol*.

Lesverwijdering

Wanneer een leerling door de docent uit de les wordt verwijderd, meldt hij/zij zich direct bij de Dagwacht. De leerling krijgt een roze kaart om op te schrijven wat er gebeurd is. De leerling gaat vijf minuten voor het einde van de les terug naar de docent om het voorval uit te praten. De docent bepaalt of de leerling een lesuur moet terugkomen en belt de ouders.

*In het verzuimprotocol staan alle afspraken en regels rondom ziekteverzuim, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Het protocol kunt u inzien door op de website van het Farel College te klikken op Inlogpagina Farel. U vult daar de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u hiervoor via de mail heeft ontvangen.

Toetsing, bevordering en examen

Verdere uitleg over toetsing, bevordering en examens met de gang van zaken rond bevordering, examens, PTA’s en toetsen (rechten en plichten).

Thuis helpen

Hoe kunt u als ouder ondersteuning bieden bij het maken van huiswerk, plannen of leren van toetsen? Hieronder vindt u een paar handige en praktische ouderkaarten met uitleg hierover.

Ouderkaart begeleiden met huiswerk maken

Ouderkaart begeleiden bij plannen

Ouderkaart begeleiden bij toetsen leren

Examentraining

Lyceo verzorgt voor het Farel College examentraining. Zodra bekend is wanneer deze training voor schooljaar 2022-2023 van start gaat, wordt dit gecommuniceerd.

 

Handleiding Magister

Ouders/verzorgers kunnen veel informatie vinden in Magister. Via het ouderpanel bleek dat Magister niet altijd duidelijkheid geeft over gebruikte afkortingen. Daarom is er een Handleiding Magister gemaakt voor het gebruik van Magister.

Decanaat

Lees alles over het decanaat en loopbaanbegeleiding (LOB) op de Leerlingenpagina.

Ouderraad

In de ouderraad worden onderwerpen besproken zoals de signalen die u als ouder opvangt, de ouderbijdrage en zaken die school inbrengt. Soms kritisch, maar altijd positief betrokken vanuit het doel om het onderwijs voor de leerlingen te optimaliseren.

Ouderbijdrage

Het Farel College vraagt u als ouder een vrijwillige financiēle bijdrage voor aankopen van zaken waar de overheid geen of onvoldoende vergoeding beschikbaar voor stelt. Op basis van de overheidsvergoeding alleen zijn wij niet in staat het onderwijs op een goede wijze vorm te geven. De bijdrage is onmisbaar bij het realiseren van onze onderwijsdoelstellingen en bij het op verantwoorde wijze geven van onderwijs aan uw zoon/dochter/pupil. De ouderbijdrage bestaat uit twee onderdelen: de vrijwillige ouderbijdrage en de doelheffingen.

We houden de ouderbijdrage voor u zo laag mogelijk. U kunt bepalen of u deze bijdrage kunt betalen. Daar is geen consequentie aan verbonden.
Het kan bij bepaalde activiteiten wel zijn dat als te weinig ouders een bijdrage betalen, we helaas activiteiten moeten annuleren. Mocht het betalen van de ouderbijdrage u voor problemen plaatsen, dan kunt u contact opnemen met de heer Ruiter (ruitere@farel.nl).
U kunt ook contact opnemen met Stichting Leergeld in uw gemeente. Stichting Leergeld biedt ondersteuning aan huishoudens met weinig financiële ruimte bij het betalen van onder andere schoolkosten.

Het overzicht schoolkosten wordt elk jaar opgenomen in de schoolgids.

Informatiepunt Passend onderwijs

IPPOO

SWV de Eem (PO) en SWV V(S)O Eemland ondersteunen ouders met het Informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders (het IPPOO). Hier kunnen ouders met al hun vragen over passend onderwijs terecht, als die op school niet afdoende beantwoord konden worden.
Het IPPOO is onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen ook anoniem gesteld worden. Het IPPOO denkt mee door objectieve informatie te geven en het in contact brengen met de juiste personen en instanties.
Bereikbaarheid: 033 3030488 of ippoo@swveemland.nl
Na telefonisch contact is een afspraak te maken voor de maandagmiddag of vrijdagochtend. Adres: Burg de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden.
Het IPPOO is gesloten tijdens schoolvakanties.

Vragen, zorgen, klachten

Wanneer er vragen, zorgen of klachten zijn, kunt u mailen naar:

 • de vakdocent als het gaat om vragen over lesstof, huiswerk of iets wat in de les is gebeurd;
 • de mentor als het gaat om de persoonlijke situatie van de leerling of zijn/haar omgeving;
 • de afdelingsleider voor zaken over de afdeling waar een leerling bij hoort;
 • de plaatsvervangend rector voor schoolbrede zaken via ruitere@farel.nl.

Weet u niet bij wie u moet zijn? Mail dan naar info@farel.nl en vermeld duidelijk om welke leerling het gaat, in welke klas hij/zij zit en wat uw vraag is. Onze medewerkers op het secretariaat sturen uw mail dan door naar de juiste persoon.

Lees ook ons Mailprotocol.

Nieuws

FAMUN 2023

6 december 2022

Actiedag Serious Request

Op vrijdag 23 december organiseren we een actiedag voor Serious Request, een geldinzamelingsactie van publieke radiozender 3FM. Serious Request staat dit jaar met het glazen huis in Amersfoort en wij willen ons als school inzetten voor de vergeten kinderen in Nederland  In Nederland verkeren 100.000 kinderen in diepe nood. Ze groeien op in gezinnen met […]

Lees meer...

Inzameling Straatpastoraat

5 december 2022

Leerling overleden

Onze leerling Mick Brady uit klas 5Hd is op 4 december plotseling overleden. Mick is slechts 17 jaar geworden. Het verdriet na zijn plotselinge overlijden is groot. Woensdag 7 december willen we Mick gedenken tijdens een herdenkingsbijeenkomst op de Farel Academy met de havo bovenbouw. Bij de dagwacht op school staat een foto van Mick. […]

Lees meer...

4 november 2022

Portfoliogesprekken

De eerste ronde van de portfoliogesprekken wordt gehouden op woensdag 21 en donderdag 22 december 2022. Net als in voorgaande jaren krijgen ouders/verzorgers de gelegenheid om zich voor een geschikt moment in te schrijven via Doodle. Mentoren zetten op maandag 21 november 2022 de Doodle uit via de e-mailadressen van de mentorleerlingen. Ouders met meer […]

Lees meer...

Informatie-avond 29 november

4 oktober 2022

Farel Festivalparade op 13 oktober

Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van onze school vindt op donderdag 13 oktober de Farel Festivalparade plaats. Op deze dag hebben leerlingen het eerste en tweede uur les. Daarna barst het feest aan de Paladijnenweg los! Vanaf 11.00 uur is er in school, op het schoolplein en op het sportveld van alles te doen. […]

Lees meer...

30 augustus 2022

Schoolfotograaf

Op woensdag 14 september 2022 komt de schoolfotograaf. Het is vanwege AVG-regelgeving belangrijk dat in Magister aangevinkt is dat een leerling op de klassenfoto mag worden gezet! Zonder deze toestemming mag de leerling helaas niet op de klassenfoto. Wil en mag een leerling wel op de foto? Log dan in op Magister om de AVG-toestemming […]

Lees meer...

29 juni 2022

Excellent worden was een kunst, excellent blijven heel bijzonder

De havo-afdeling van het Farel College in Amersfoort heeft opnieuw het predicaat Excellent ontvangen. Deze erkenning werd op maandag 27 juni verstrekt tijdens een bijeenkomst in de aula van school door een vertegenwoordiger van de jury Excellente Scholen. Ook wethouder Fatma Koşer Kaya van de gemeente Amersfoort was hierbij aanwezig. Beoordeling en waardering onderwijs Op […]

Lees meer...

Examenuitslag eerste tijdvak