Farel College

Coronavirus liveblog

14 januari 2021

Ziekmeldingen: Via de e-mail naar dagwacht@farel.nl.

Dit liveblog is sinds maandag 14 december 2020 weer geopend.

 

Donderdag 14-01-2021: 12:00 uur

Enkele mededelingen naar aanleiding van de persconferentie van Mark Rutte op dinsdag 12 januari over de verlenging van de lockdown:

Op 14 en 15 januari zijn alle (examen)leerlingen thuis en volgen online les. De locatie aan de Sweelinckstraat is op deze dagen open voor leerlingen uit kwetsbare thuissituaties.

Vanaf maandag 18 januari worden de examenklassen per mentorklas gesplitst op alfabetische volgorde. Via Magister wordt de splitsing inzichtelijk gemaakt. Het betekent dat leerlingen om de dag op school, dan wel thuis werken. Er is sprake van gespiegelde weken. De lessen vinden volgens het 50-minuten tegelijkertijd plaats op school in het lokaal en thuis via Google meet. Het 7e en 8e uur zijn vooral bedoeld voor examenleerlingen om thuis online extra ondersteuning te krijgen.

De online lessen voor leerlingen die niet in een examenklas zitten, gaan door zoals eerder in deze periode.

De toetsweek van de examenklassen gaat door. De aanpak van de toetsweek van mavo 3, havo 4, en vwo 4/5 wijzigt voor deel. Hierover worden leerlingen tijdig geïnformeerd.

De veiligheid van het gebouw wordt opnieuw bekeken. Het aantal plekken in de lokalen wordt teruggebracht naar vijftien. Dispensers en tissues zijn overal aanwezig. De anderhalve meter afstand moet worden nageleefd en uiteraard blijven leerlingen en medewerkers bij klachten thuis en laten zich testen.

 

Vrijdag 18-12-2020: 10:30 uur

Bericht voor de eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo:

Vanaf 4 tot en met 18 januari 2021 krijgen alle examenkandidaten les op de Paladijnenweg. De lessen duren vijftig minuten en beginnen om half negen. Alle vakken van de tweede periode staan van het 1e tot en met het 6e uur in het rooster. LO wordt niet gegeven omdat er tijdens de lockdown niet binnen mag worden gesport. Het gewijzigde rooster staat in Magister.

Het 7e en 8e uur wordt gebruikt voor extra ondersteuning. De docent kan tijdens deze uren (online) met een leerling apart, of met een groep leerlingen, afspreken om extra hulp te bieden. Ook kunnen op deze uren extra lessen voor een vak of extra kwg-uren worden gepland.

Als een docent noodgedwongen vanuit huis les moet geven, kan deze online les op school worden gevolgd. Wanneer een online les zo ingeroosterd staat dat je deze ook vanuit huis kunt volgen, en toch op tijd op school kan zijn voor de andere lessen, is dat ook mogelijk.

Er zijn in deze periode ongeveer driehonderd leerlingen op school. Dat geeft veel rust en ruimte. We houden zoveel mogelijk onderling 1,5 meter afstand en dragen in de gangen allemaal een mondkapje. In het lokaal is met tape op de grond het werkgebied van de docent aangegeven. Hier mogen leerlingen niet komen. Er hangen overal papier en dispensers om de tafels schoon te maken voordat de les begint. De aula en de kantine zijn open en er is elke dag gratis vers fruit.

Dit schooljaar gaan de eindexamens wel door. Het examen is dit jaar anders opgezet dan in voorgaande jaren. Het moment waarop een leerling examen doet, kan over meerdere perioden worden uitgesmeerd. Leerlingen mogen voor twee vakken herexamen doen. Op de site van de rijksoverheid vind je meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2021

 

Woensdag 16-12-2020: 10:00 uur

Op 14 december maakte premier Rutte het volgende bekend:

Middelbare scholen zijn fysiek gesloten vanaf woensdag 16 december 2020. Zij geven tot in ieder geval 17 januari 2021 les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Zij mogen uitzonderingen maken voor leerlingen in een examenjaar, praktijkgerichte lessen in het vmbo, voor het afnemen van examens/tentamens en voor kwetsbare kinderen. Tot deze algemene sluiting is besloten om het aantal reisbewegingen van ouders en leerlingen te beperken en daarmee verspreiding van virus terug te dringen. Op 12 januari bekijkt het kabinet welke maatregelen nog nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor leerlingen van het Farel College geldt:

 • Alle klassen volgen van woensdag 16 tot en met vrijdag 18 december online les. De lessen volgen het vijftigminuten-rooster van de Paladijnenweg.
 • Vanaf maandag 4 januari starten de online lessen om 8.30 uur op basis van een nieuw tijdschema. Hierover wordt nog gecommuniceerd.
 • De mentor heeft elke week een contactmoment met de klas.
 • Dit toetsweek voor mavo 3 en 4, havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 schuift door naar 22 januari.
 • De toetsweek voor de brugklas, mavo 2, havo 2 en 3 en vwo 2 en 3 vervalt. Deze toetsen worden afgenomen tijdens de gewone vaklessen wanneer de leerlingen weer op school mogen komen.
 • De geplande profielwerkstuk-presentaties van het vwo vinden nog wel plaats in het gebouw.
 • Examenklassen ontvangen aanvullend bericht over de gang van zaken na de kerstvakantie.

 

Maandag 14-12-2020: 14:22 uur

Vanavond houdt premier Rutte een persconferentie. Zoals het er nu naar uitziet heeft dat ook gevolgen voor ons onderwijs. Morgen hopen we jullie hierover te informeren (e-mail/ liveblog).

Ook voor vandaag en morgen geldt: als leerlingen (lichte) verkoudheidsklachten hebben, dan is het de bedoeling dat ze thuis blijven en zich laten testen.

 

Vrijdag 03-07-2020: 17.15 uur

Vorige week maakte de overheid bekend dat na de zomervakantie de middelbare scholen weer volledig open mogen. Voor de zomervakantie volgt in een brief via de mail meer informatie over de start van schooljaar 2020-2021.

Voor nu sluiten we dit liveblog.

 

Vrijdag 22-05-2020: 20:45 uur

Vanaf 2 juni opent het Farel College de schooldeuren weer voor leerlingen. Leerlingen en ouders hebben vandaag via de mail een bericht ontvangen met alle informatie. De belangrijkste punten zijn:

 • We houden overal anderhalve meter afstand. In het gebouw aan de Paladijnenweg kunnen maximaal 240 leerlingen tegelijkertijd aanwezig zijn, aan de Sweelinckstraat is dit aantal zestig.
 • De maximale bezetting van een klas is twaalf leerlingen. Dit betekent dat klassen gesplitst worden.
 • We werken met een 50-minuten rooster van 9.00 tot 12.20 uur. Leerlingen blijven in hetzelfde lokaal en hebben daar een korte pauze. Docenten wisselen van lokaal.
 • De kantine is gesloten, leerlingen nemen zelf iets te eten en drinken mee.
 • Leerlingen komen zoveel mogelijk op de fiets of laten zich brengen en halen. Uitdrukkelijk verzoek om geen gebruik te maken van het openbaar vervoer.
 • De laatste lesdag van dit schooljaar wordt 1 juli 2020. Hierna vinden voorbereidingen plaats op de portfoliogesprekken die in de twee weken na 1 juli plaatsvinden.
 • De beperkende maatregelen blijven, voor zover nu bekend, na de zomervakantie gehandhaafd.
 • Afdelingen komen op een vaste dag in de week op school. Op de overige dagen werken leerlingen aan de opdrachten die in de mappen staan en volgen eventuele online lessen volgens het rooster in Magister.

Schoolgebouw Sweelinckstraat:

maandag tot en met vrijdag: brugklas (indeling welke klassen op welke dag volgt nog)

Schoolgebouw Paladijnenweg:

maandag:    mavo 2, 3

dinsdag:      vwo 2 en 3

woensdag:   havo 4

donderdag: vwo 4 en 5

vrijdag:        havo 2 en 3

Afdelingsleiders informeren de leerlingen volgende week over de exacte invulling van de dag en over de voortgang van het onderwijs. We hopen vanaf 2 juni op een mooi en leerzaam samenzijn en kijken er erg naar uit om de leerlingen weer op school te mogen begroeten!

 

Dinsdag 19-05-2020: 21:45 uur

Vanavond werd bekend dat de scholen op 2 juni weer opengaan (1 juni is 2e pinksterdag). Ook wij maken de keuze om weer open te gaan met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. Dit zal echter anders zijn dan onze leerlingen gewend zijn. Wat dit precies voor onze leerlingen gaat betekenen, communiceren we vrijdag 22 mei. De plannen zijn klaar en hoeven nog slechts van een positief advies van de medezeggenschapsraad te worden voorzien.

 

Vrijdag 08-05-2020: 15.10 uur

– Vandaag is het Farel Nieuws verspreid met de Bevorderingsnormen Farel College 2019 – 2020.
– De overheid geeft aan dat vanaf 2 juni de scholen weer gedeeltelijk opengaan. We bereiden ons hierop voor. Volledige klassen zijn niet mogelijk. Het brengt veel vragen en uitdagingen met zich mee. Zodra hierover meer bekend is, communiceren we dit.

 

Donderdag 07-05-2020: 17.47 uur

Morgen verschijnt het Farel Nieuws aan leerlingen en ouders/verzorgers. Daarin onder andere de nieuwe bevorderingsnormen voor dit lesjaar.

 

Woensdag 22-04-2020: 22.10 uur

Gisteren tijdens de persconferentie maakte premier Rutte bekend dat middelbare scholen voorlopig gesloten blijven, in ieder geval tot juni. Dat betekent dat wij doorgaan met lesgeven op afstand.
Examenkandidaten ontvangen meer informatie over inhalen en herkansen, zodra hier meer informatie over bekend is. Het onderwijsprogramma op afstand wordt vervolgd na de meivakantie, op woensdag 6 mei.
Met de kennis van nu gaat de school begin juni open, op basis van nader te bepalen voorwaarden.
Zodra aanvullende informatie beschikbaar komt, informeren wij jullie via dit liveblog.

Donderdag 09-04-2020: 22.10 uur

De slaag-zakregeling is vandaag bekend geworden. Een klik op onderstaande link geeft de volledige informatie weer. Morgen volgt van de afdelingsleiders eventuele extra informatie voor uw zoon of dochter. We wensen onze examenkandidaten sterkte!

vwo-examens tijdens corona 2020

havo-examens tijdens corona 2020

vmbo gemengd of theoretische leerweg-examens tijdens corona 2020

vragen over het coronavirus en examen in het voortgezet onderwijs

PDF van de zak-slaagregeling 2020 vmbo/tl, havo, vwo

 

Woensdag 08-04-2020: 19.50 uur

– Leerlingen zijn geïnformeerd over het verplichte karakter van opdrachten. Die tellen mee voor het eindbeoordeling, dus we roepen jullie op om je best te doen, de opdrachten op tijd in te leveren en op die manier een voldoende te scoren.
-Vandaag is de slaag-zak regeling bekend gemaakt voor examenkandidaten. Morgen worden de leerlingen hierover geïnformeerd.
– 4 juni is de landelijke dag voor geslaagden.
– De contactpersoon voor vragen over school/onderwijs in de huidige situatie is vanaf vandaag Henry Wieldraaijer wieldraaijerh@farel.nl
– Afgelast:
  •  IB-voorlichting A3

 

Donderdag 02-04-2020: 21:20 uur

We werken hard aan de nieuwe/ aangepaste bevorderingsnormen. Het streven is om die in de loop van deze maand bekend te maken. De PDMR wordt hierbij betrokken.

Woensdag 01-04-2020: 17:30 uur

– Aanvullend bericht over schoolsluiting: vandaag is besloten dat de Meerwegen Scholengroepscholen (waaronder het Farel) op zijn vroegst vanaf woensdag 6 mei 2020 opengaan. Maandag 4 mei wordt de dag voor medewerkers om het onderwijs op het Farel weer op te kunnen starten (dinsdag 5 mei is een reguliere vrije dag).

– Er is een kans dat deze datum nog verder naar achteren wordt geschoven. Dit wordt naar verwachting gecommuniceerd door de overheid in de week van 21 april. Dit valt in de meivakantie. Via het liveblog communiceren we over een nieuwe datum als 6 mei niet haalbaar blijkt te zijn.
De oproep aan ouders/ verzorgers en leerlingen is om ook in de vakantie het liveblog regelmatig te checken.

–  Schoolexamen: als Meerwegen communiceren we één datum waarop de bekendmaking plaatsvindt van leerlingen die geslaagd of gezakt zijn voor het schoolexamen. Dit is afhankelijk van de slaag/zak-regeling die komende week beschikbaar komt.

– Summerschool: We hebben besloten dat de Summerschool -een samenwerking tussen Corderius en het Farel en Oostwende – doorgang vindt. Dit biedt leerlingen een extra mogelijkheid om een onvoldoende te ‘repareren’. Meer informatie hierover volgt op een later moment.

Dinsdag 31-03-2020: 21.15 uur

– Vanavond op de persconferentie is door de premier bekendgemaakt dat de scholen dichtblijven tot de meivakantie. Dat betekent dat het Farel niet eerder open is dan maandag 4 mei (meivakantie Farel: maandag 20-4 tot en met vrijdag 1-5).

– Leerlingen worden na vandaag verder geïnformeerd door de afdelingsleiders.

 

Dinsdag 31-03-2020: 10.58 uur

 • Vrijdag zijn ouders/ verzorgers en leerlingen (klas 1, 2, 3) geïnformeerd over de volgende punten:
  –        Voor leerlingen klas 1, 2, 3 staan online nu ook digitale lessen en contactmomenten weergegeven. Docenten kunnen hierin instructie geven en er is gelegenheid om vragen te stellen.
  –       Het rooster in Magister is de basis voor het tijdstip van de digitale lessen en contactmomenten.
  –       Docenten communiceren deze uitnodigingen waar mogelijk via Magister.
  –       Docenten kunnen ook opdrachten in Magister zetten.
  –       De vakken die vrijblijvend waren, worden sinds gisteren ook aangeboden. Op de Drive en in Magister kunnen nu ook voor deze vakken uitnodigingen en opdrachten staan.
 • Gisteren hebben leerlingen havo 4 TTO een brief ontvangen over onder andere IWEP.
 • Afgelast: de sportdagen in april voor klas 1, 2, 3.

Donderdag 26-3-2020: 20.10 uur

– Leerlingen van de examenklassen zijn vandaag, of worden morgen geïnformeerd door de afdelingsleider met betrekking tot het schoolexamen dat komende week start.

We wachten berichtgeving vanuit de overheid af in relatie tot de huidige scholensluiting. Bij wijzigingen in de huidige situatie communiceren we zo spoedig mogelijk.

– De vakgroepen Godsdienst, Beeldend, LO en de Mediatheek hebben mooie initiatieven opgezet om leerlingen, ouders en medewerkers te ondersteunen in Corona-tijd. Lees er meer over in het nieuwsbericht ‘Farel voor jou! Tips, troost en tijdverdrijf’.

 

Dinsdag 24-3-2020: 20.44 uur

– Leerlingen en ouders/ verzorgers examenleerlingen hebben vandaag een brief ontvangen over het niet doorgaan van de centrale examens.

– Ter verduidelijking/aanvulling: deze week gaan dus ook de mondelinge tentamens (ook online) niet door, die worden tot nader order uitgesteld.

– Na donderdag a.s. ontvangen examenleerlingen meer informatie over het verdere verloop van de school- en mondelinge examens.

Dinsdag 24-3-2020: 17.30 uur

– Afgelast:

   • Klas 1: excursie naar Amsterdam voor Geschiedenis en Beeldende vorming 26-29 mei
   • Klas 1 regulier: excursie voor aardrijkskunde naar Rotterdam
   • H2e: Uitwisseling naar Denemarken 8-15 juni
   • A2H2 regulier: excursie naar Ruhrgebied voor Aardrijkskunde en Duits op 8 mei
   • M4: excursie naar Amsterdam voor Tekenen op 26 maart

– Uitstel:

   • Klas 3: DELE examens Spaans worden vooralsnog verplaatst naar 11-9-2020 (inschrijving blijft staan)

– Op verzoek van de GGD melden we dat de vaccinaties meningokokken uitgesteld zijn vanwege het coronavirus. Het is voor de GGD nu niet mogelijk om iedereen persoonlijk een afmelding te sturen. Het is de bedoeling om de vaccinatie op een later moment dit jaar te geven. Hiervoor ontvangen de jongeren een nieuwe uitnodiging. Bewaar de eerste uitnodiging. Hierin zit het vaccinatiebewijs en een oproepkaart die nodig is bij de nieuwe afspraak. Kijk voor informatie op www.ggdru.nl

 

Dinsdag 24-3-2020: 12.30 uur

Zojuist heeft minister Slob van Onderwijs bekend gemaakt dat het Centraal Eindexamen dit jaar niet doorgaat. De schoolleiding beraadt zich op dit moment over de stappen die gezet moeten worden. Aan het einde van deze middag of aan het begin van de avond volgt meer informatie voor de eindexamenleerlingen.

Maandag 23-3-2020: 22.45 uur

BELANGRIJK: Door de persconferentie die vanavond is gegeven door de premier en ministers, is een onduidelijke situatie ontstaan voor het onderwijs. Daarom hebben Amersfoortse onderwijsbestuurders besloten dat op de scholen per direct een time-out van een dag geldt. Dat betekent dat alle geplande her- en schoolexamens, mondelingen (zowel op school als online) en inhaaltoetsen dinsdag 24 maart niet doorgaan. Vandaag of morgen worden alle betrokkenen hierover nader geïnformeerd.

De school sluit nu voor alle activiteiten en we wachten nadere berichtgeving vanuit de overheid af. We houden jullie op de hoogte via dit liveblog.

Maandag 23-3-2020: 16.15 uur

– Afgelast:

   • IB-examen havo 5, vwo 6 van 14 en 15 mei

– Een bijzonder initiatief vanuit de vakgroep godsdienst. Leerlingen kunnen in gesprek gaan met docenten godsdienst over sombere, angstige of onzekere gevoelens. De docent is op de dag bereikbaar tussen 15.00 en 16.00 uur in hangout. Leerlingen kunnen op de dag zelf een mail sturen aan de betreffende godsdienstleraar van die dag en daarin aangeven dat ze willen deelnemen.

– Lees de brief onderwijs in moeilijke tijden  van de rector voor ouders en verzorgers.

 

Vrijdag 20-03-2020: 15:41 uur

– Nu het leren op afstand deze en volgende week van start gaat, is het belangrijk dat leerlingen meerdere keren per dag hun schoolmail inbox checken. Kijk ook met regelmaat in magister.

– We benadrukken dat deelname aan toetsmomenten komende tijd op school door de eindexamenkandidaten alleen in goede gezondheid mogelijk is. Bij elke vorm van twijfel (hoesten, keelpijn, koorts, enz) verzoeken wij die leerling met klem thuis te blijven. De gezondheid van medewerkers en leerlingen gaat voor alles. Zieke/ niet fitte leerlingen kunnen op een later moment het schoolexamen/ de mondeling inhalen, na afstemming.

– Mentoren, tutoren en docenten nemen telefonisch contact op met leerlingen. Wees daarom alert op telefoontjes van een onbekend of anoniem nummer. Dit kan namelijk iemand van school zijn om te vragen hoe het met je gaat, of te overleggen over schoolzaken.

– De volgende activiteiten zijn helaas afgelast:

   • klas 1 TTO: Little Victorians (14 t/m 16 april)
   • Iwep vwo-5 en havo-4
   • uitwisseling Bologna/Budrio  (vanaf 3 mei)
   • uitwisseling Polen (vanaf 23 mei)
   • uitwisseling Laval (vanaf 23 mei)

Donderdag 19-03-2020: 16:43 uur

– Vandaag hebben alle leerlingen en ouders/ verzorgers via de e-mail een brief ontvangen met daarin informatie over het leren op afstand en (voor eindexamenkandidaten) data voor herkansingen en schoolexamens.
Wanneer leerlingen 18 jaar of ouder zijn ontvangen ouders geen bericht, tenzij de leerling bij het secretariaat heeft aangegeven dat dit wel mag gebeuren. Ook kan het zijn dat uw mailadres bij ons niet of niet correct in magister staat.

Woensdag 18-03-2020: 16:15 uur

– Morgenochtend, donderdag 19 maart, communiceren de afdelingsleiders met hun examenleerlingen over de afronding van het schoolexamen en wat er van hen wordt verlangd.
– Morgenmiddag communiceren we aan de leerlingen van de overige leerjaren wat er in het leren op afstand van hen wordt verwacht. Ook deze communicatie verloopt via de afdelingsleiders.
Belangrijk: Leerlingen die ziek zijn, moeten worden ziekgemeld. Ook het betermelden is belangrijk om in acht te nemen. E-mail naar dagwacht@farel.nl.
In alles wensen we u en onze leerlingen veel succes en sterkte toe in deze moeilijke periode die we doormaken met elkaar. We vertrouwen op een goede afloop.

Dinsdag 17-03-2020: 16:50 uur

– Vanmiddag werd bekend gemaakt dat het schoolexamen (SE) per direct doorgang mag vinden. Na vandaag worden onze leerlingen en ouders/verzorgers zo snel als mogelijk hierover  geïnformeerd. De afspraken met betrekking tot gezondheid (RIVM en GGD) blijven daarbij onverkort van kracht. We wensen onze examenleerlingen heel veel succes toe bij de voorbereiding. We zijn ons bewust dat dit de nodige flexibiliteit vraagt.

Dinsdag 17-03-2020: 15:11 uur

–   Vandaag wordt bekend gemaakt welke gevolgen het coronavirus heeft voor de examens. We bestuderen dit document vanuit het ministerie eerst en komen er later op dit liveblog op terug.

Maandag 16-03-2020: 15:23 uur

–       Rooster boeken/ spullen ophalen indien nodig (!) op school (daarna direct de school weer verlaten):
·      dinsdag 17 maart, 13.00 – 14.30 uur: leerlingen uit de examenklassen.
·      woensdag 18 maart, 8.30 – 10.30 uur: leerlingen van klas 1 en 2.
·      woensdag 18 maart, 10.30 – 12.30 uur: leerlingen van klas 3.
·      woensdag 18 maart, 12.30 – 14.30 uur: leerlingen klas 4 havo/ vwo en 5 vwo.

–       Tot nader order worden de toetsweek, stages, praktijk- en mondelinge examens uitgesteld.

–       Eerste prioriteit ligt bij het onderwijs voor de examenleerlingen. Donderdag 19 maart wordt er over de onderbouw en voorexamenklassen overlegd. Meer info hierover volgt donderdagmiddag op dit liveblog.

–       Met de examenkandidaten wordt op donderdag 19 maart in de loop van de dag een drive map gedeeld. Hierin vindt de examenkandidaat wat hij of zij per vak kan doen en hoe de leerling in contact kan komen met de docent.
Let wel: de leerling is zelf verantwoordelijk voor het maken van de opdrachten. We vragen van ouders of ze hierop willen toezien.

–       De boeken uit de mediatheek worden verlengd tot zolang de schoolsluiting duurt. Over deze periode wordt geen boete berekend.

–       Eventuele mogelijkheid voor het opvangen van leerlingen binnen school heeft onze aandacht.

Zondag 15-03-2020: 18.41 uur

De situatie rondom het coronavirus betekent voor ons als school dat we over moeten gaan tot grote maatregelen, zoals u wellicht in het nieuws hebt vernomen. Niet eerder in de geschiedenis hebben we de deuren van het Farel College moeten sluiten. Onze leerlingen zijn vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april 2020 thuis. We doen dit om veiligheidsredenen en op aanwijzingen van onze overheid. Daarbij willen we ook de veiligheid van onze medewerkers kunnen garanderen.

Lees het hele bericht in deze brief van de rector.

Zaterdag 14-03-2020: 11.55 uur

– Tot en met 31 maart kunnen we niet zwemmen bij Amerena. De zwemlessen in Amerena worden uit het rooster gehaald van de desbetreffende leerlingen.

Vrijdag 13-03-2020: 14.57 uur

Afgelast:
– De dagopeningen komende weken.
– Theatervoorstelling  ‘Lampje’ voor de brugklassen op 18 maart.
– Trojans Wars op 24 maart voor leerjaar H4 en A4.
– De musical van 25, 26 en 27 maart.
– De uitwisseling met Denemarken voor H2d: 28 maart – 1 april.

Vrijdag 13-03-2020: 12.16 uur

Vanmorgen is er crisisoverleg geweest binnen de scholengroep en de school.
1. We volgen de berichtgeving op de voet, waarbij we ons houden aan de voorschriften vanuit de overheid en gemeente. Zodra de situatie wijzigt, communiceren we in deze liveblog.
2. Tot nader order worden alle buitenschoolse activiteiten geannuleerd. Dit betreft ook de weekopening en de musical.
3. Een leerling met klachten wordt verzocht de les te verlaten en zich te melden bij de dagwacht. We nemen contact op met thuis.
4. Medewerkers met gezondheidsklachten (hoesten, keelpijn, niezen, neusverkouden) dienen thuis te blijven.
5. Met de kennis van nu gaan de portfoliodagen volgende week door. Wij verzoeken u om na het gesprek de school te verlaten.
6. In relatie tot toetsing (PTA, SE CPSE) onderzoeken we de mogelijkheden van voortgang. Veranderingen e.d. worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. Om die reden is er ook contact met de inspectie VO.

Nieuws

Meelooplesjes voor groep 8 gaan online door!

Liveblog corona

FAMUN 2021, droom die geen werkelijkheid wordt

12 januari 2021

Aanmelden voor Literair Café 5

Op dinsdag 2 februari introduceert docente Frans Geraldine Quadout tijdens het vijfde Literair Café de Franse roman ‘Ontdek met ons Klein Land’ (‘Petit Pays’) van Gaël Faye. De roman is onder andere in het Frans en Nederlands verkrijgbaar. Het is niet nodig om voor deze bijeenkomst al over een exemplaar van de roman te beschikken. […]

Lees meer...

Inzameling voor het straatpastoraat

9 december 2020

Actie voor Edukans

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Maar wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs, want wat je op school leert is voor altijd! Momenteel is het voor veel scholen in ontwikkelingslanden een extra moeilijke tijd vanwege corona. […]

Lees meer...

Beslisboom 12 + thuisblijven of naar school?

11 november 2020

Portfoliogesprekken

Op maandag 23 en woensdag 25 november 2020 vinden de online portfolio-gesprekken plaats. Tijdens dit gesprek kijkt de leerling terug op de eerste maanden van het schooljaar en evalueert hij/zij de vorderingen van de afgelopen periode in de vorm van een presentatie aan de mentor en ouder/verzorger. Inschrijven voor de gesprekken gaat via een uitnodiging […]

Lees meer...

Literatuur Café leest De Aanslag

11 november 2020

Gebruik een mondkapje!

Mondkapjes dragen in de gangen is nog geen automatisme voor al onze leerlingen. De regels hierover zijn duidelijk en van belang voor het gevoel van veiligheid bij docenten en leerlingen, voor degenen die zelf kwetsbaar zijn of kwetsbare dierbaren thuis hebben. Wij verzoeken daarom nogmaals om op school een mondkapje te dragen: bij binnenkomst in […]

Lees meer...